Regulamin konkursu na portalu Instagram oraz Facebook

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1 Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs skierowany do użytkowników portalu Instagram oraz Facebook.
 • 2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest (nazwa i adres firmy):

TEPfactor Warszawa Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

Zwany dalej “Organizatorem Konkursu”

3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram oraz Facebook.

 • 4 Konkurs trwa od 20.07.2020 do 26.07.2020 (do godz. 23:59).

II UCZESTNICY KONKURSU

5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 20.07-26.07.20 podejmą się działań na portalu Instagram lub Facebook wedle poniższych reguł:

 • Polubią profil TEPfactor Warszawa
 • Polubią profil Menya Musashi
 • Odpowiedzą na pytanie konkursowe: „Kogo zabrał/łabyś do TEPfactor, a póżniej na kolację do restauracji Menya Musashi? Oznacz ją w komentarzu i napisz dlaczego właśnie tę osobę zabrał/łabyś ze sobą? Najciekawsze trzy odpowiedzi zostaną nagrodzone”.

 

 • 6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. Uczestnikami konkursu nie mogą być również pracownicy Organizatora Konkursu.
 • 7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 2. Ostateczny wybór zgłoszeń konkursowych zostanie dokonany w dniu 27.07.2020 przez zespół złożony z 3 pracowników firmy TEPfactor Warszawa.
 3. Nagrodzone zostaną 3 osoby.
 4. Nagrodą w konkursie jest karta podarunkowa o wartości: 200 zł za I miejsce, 100 zł za II miejsce oraz 50 zł za III miejsce do restauracji Menya Musashi w Warszawie.

IV ZASADY

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu i spełnić warunki wedle zasad z §5 pkt. II .
 2. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać jedno zgłoszenie
 3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu treść jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej treści, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 4. Komentarze wulgarne lub naruszające prawo zostaną usunięte.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 27.07.2020 do godziny 20:00 w postaci odpowiedzi na komentarz użytkowników.

IV NAGRODY

 • 10 W konkursie przewidziano następującą nagrodę: Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe o wartości 200 zł za I miejsce, 100 zł za II miejsce oraz 50 zł za III miejsce do restauracji Menya Musashi w Warszawie.
 • 11 Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności: – prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach, -wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity, – prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii; – prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, -prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; – prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); – publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu utworów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
 3. Nagroda będzie dostarczona Laureatowi za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub nagrody będą do odbioru osobistego na recepcji Parku TEPfactor. O szczegółach Laureat konkursu zostanie powiadomiony osobiście za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook po zakończeniu konkursu.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

TEPfactor – idealne miejsce na wieczór panieński i kawalerski w Warszawie

Wieczór kawalerski i panieński to wielkie wydarzenie w życiu zarówno przyszłych Państwa Młodych, jak i świadków! 🙂

Jeśli chcecie, aby ten dzień był wyjątkowy i niezapomniany to Park Rozrywki TEPfactor będzie idealnym miejscem na taką imprezę.

25 wyzwań z czterech różnych kategorii pozwoli Wam się poznać, zintegrować i przeżyć niesamowitą przygodę!


Po grze w TEPfactor możecie skorzystać z naszego baru, wznieść toast za przyszłych Państwa Młodych oraz zjeść coś przed dalszą częścią dnia!

Bilety do jedynego takie parku rozrywki w Polsce będą także idealnym prezentem jako dodatek do wieczoru panieńskiego i kawalerskiego.

Zapytaj nas o szczegóły oferty i rezerwuj miejsce już dziś!

KONTAKT